Naruto BMX Challenge Naruto Run Adventure Naruto Jump Training Naruto War Naruto Dating Sim Naruto Fighting Jam Naruto Uzumaki Bike Naruto Bomb 3 Naruto Boxing Championship

Category: Naruto Games

PLAY Naruto RPG 2

Played: 18,463

About Naruto RPG 2 Game

Description: Fight your enemies from the Naruto universe. Upgrade your character as you compete to win each fight. Naruto RPG 2 is a Naruto Games.

Instructions: Use arrow keys to move.
WASD keys to fight.
See inside the game for further instructions..

More Naruto Games